A black and white headshot profile of Simon van Dyk smiling